1977
Nowak Leonard:Inauguracja roku akademickiego 1976/77 w Filii poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. Przegląd Lubuski 1977, (1) s. 121–122
0 pkt.
 
Nowak Leonard:II Sesja Naukowa Gorzowskiego Towarzystwa Naukowego. Badanie i nauczanie języka polskiego. Przegląd Lubuski 1977, (2) s. 109–110
0 pkt.
 
Nowak Leonard:Siódmy rok pracy Filii poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. w roku akademickim 1977/78. Przegląd Lubuski 1977, (3) s. 83–84
0 pkt.

Nowak Leonard: Krajowa Sesja Naukowa. Kultura fizyczna na ziemiach północno – zachodnich Polski Ludowej. Przegląd Lubuski 1977, (4) s. 130–131
0 pkt.
 
Nowak Leonard:Problematyka kultury fizycznej na łamach czasopisma „Młody Polak w Niemczech” w latach 1930–1939. Wychow. Fiz. Sport 1977, (4) s. 67–72
2 pkt.
 
Nowak Leonard:Rola „Gazety Zielonogórskiej” w rozwoju i upowszechnianiu kultury fizycznej na Ziemi Lubuskiej. W: Kultura fizyczna na Ziemi Lubuskiej w XXX–leciu PRL. Zielona Góra: Międzyspółdzielniane Ognisko Kultury Fizycznej i Rekreacji Inwalidów „Start”, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze 1977, s. 47–51. (Materiały z konferencji naukowej).
0 pkt.
 
1978
Nowak Leonard:Wystawa sportowo – przemysłowa w Warszawie w 1912 roku i jej rola w popularyzacji wychowania fizycznego i sportu. Wychow. Fiz. Sport 1978, (2) s. 81–97
2 pkt.
 
 
1979
Nowak Leonard:Działalność Związku Polaków z zagranicy w zakresie kultury fizycznej. Biuletyn PKOl1979, (7) s. 54–56
0 pkt.
 
Nowak Leonard:Krajowa Sesja Naukowa nt. Polonijna Kultura Fizyczna. Kult. Fiz.1979, (2) s. 32
0,5 pkt.
 
1980
Nowak Leonard:Działalność Światowego Związku Polaków z Zagranicy w zakresie kultury fizycznej. Kult. Fiz.1980, (6) s. 37–38
0,5 pkt.
 
Nowak Leonard:Udział Związku Strzeleckiego we Francji i Belgii w rozwoju i upowszechnianiu polonijnej kultury fizycznej w okresie międzywojennym. W: I Krajowa Konferencja Naukowa „Polonijna Kultura Fizyczna”. Poznań: AWF 1980, s. 155–169. (Monografie Nr 132)
3 pkt. rozdział
 
1981
Nowak Leonard: (Praca doktorska) Problematyka kultury fizycznej w polskiej prasie zagranicznej środkowej Europy w latach 1918 – 1939. Poznań: AWF 1981. Promotor: doc. dr Bernard Woltmann
 
Nowak Leonard: (Biogram) Garbaj Marian. Wychow. Fiz. Sport 1981, 25 (2) s. 109
2 pkt.
 
1983
Gaj Jerzy, Natanek Adam, Woltmann Bernard, Nowak Leonard: Kultura fizyczna na Ziemi Gorzowskiej 1945-1979. Poznań: KAW 1983, 137 s.
18 pkt. autorstwo monografii
 
Nowak Leonard: Bibliografia. W: Kultura fizyczna na Ziemi Gorzowskiej 1945–1979. Poznań: KAW 1983, s. 127–131
 
Nowak Leonard: Aneksy. W: Kultura fizyczna na Ziemi Gorzowskiej 1945–1979. Poznań: KAW 1983, s. 133–136
 
Nowak Leonard: II Krajowa Sesja Naukowa "Polonijna Kultura Fizyczna". Biuletyn PKOl1983, (2) s. 33–35
0 pkt.
 
1984
Gaj Jerzy, Nowak Leonard: Program wykładów i ćwiczeń z historii kultury fizycznej. Gorzów Wlkp.: ZWWF 1984, 12 s.
0 pkt.
 
Nowak Leonard: Informator rzeczowy zawartości katalogu prac dyplomowych i magisterskich za lata 1970-1984. Gorzów Wlkp.: ZWWF 1984, 28 s.
0 pkt.

1985
Nowak Maria, Nowak Leonard: (Biogram) Skarżewska Janina [1919–1984]. Wychow. Fiz. Sport 1985, 29 (4) s. 118-119
2 pkt.
 
1986
Nowak Leonard: Aneksy. W: Gorzowski Ośrodek poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w latach 1971 – 1986. Rozwój - dorobek naukowy - perspektywy. Pod red. Bogdana J. Kunickiego. Poznań: AWF 1986, s. 69–92. (Monografie Nr 242)
3 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard: (Biogram) Malinowski Bronisław [1951 – 1981]. Wychow. Fiz. Sport 1986, 30 (4) s. 147-149
2 pkt.
 
Nowak Leonard: Rola polonijnej kultury fizycznej w procesie patriotycznego wychowania : w świetle polonijnej prasy w latach 1918 – 1939. W: II Krajowa Konferencja Naukowa "Polonijna Kultura Fizyczna", Rogi 25 – 26 października 1982 r. Poznań: AWF 1986, s. 29–37. (Monografie Nr 210)
3 pkt. rozdział

1987
Nowak Leonard: Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego na Ziemi Lubuskiej w okresie do 1948 roku. W: Wychowanie fizyczne i sport w 40- leciu PRL. Konferencja popularno – naukowa, Poznań 12 kwietnia 1985r. Poznań: AWF 1987, s. 147–157. (Monografie Nr 235)
3 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard: Renesansowe koncepcje wychowania fizycznego w Polsce. Gorzów Wlkp.: PTNKF Oddz. w Gorzowie 1987, 59 s. (Do użytku wewnętrznego).
0 pkt.
 
Nowak Leonard: (Biogram) Witkowski Henryk [1932 – 1977]. Wychow. Fiz. Sport 1987, 31 (2) s. 93-95
2 pkt.
 
Nowak Leonard: Wychowanie fizyczne i sport w polonijnym szkolnictwie w Czechosłowacji w dwudziestoleciu międzywojennym. W: III Krajowa Konferencja naukowa "Polonijna Kultura Fizyczna", Rogi 3 – 4 czerwca 1985r. Poznań: AWF 1987, s. 153–159. (Monografie Nr 239)
3 pkt. rozdział
 
1988
Nowak Leonard: IV Konferencja Naukowa "Polonijna Kultura Fizyczna". Wychow. Fiz. Sport 1988, 32 (3) s. 164
2 pkt.
 
Nowak Leonard: (Rec.) Kobendza R.: Międzychodzkie Towarzystwo Wioślarzy 1928. Międzychód 1985. Rocznik Gorzowski1988, s. 211–213
0 pkt.
 
1989
Nowak Leonard, Woltmann Bernard: Piśmiennictwo z zakresu polonijnej kultury fizycznej. W: Z dziejów kultury fizycznej w organizacjach polonijnych. Red. nauk. Bernard Woltmann. Warszawa: AWF 1989, s. 292–322. (Z Warsztatów Badawczych)
3 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard: Wychowanie fizyczne i sport szkolny na obczyźnie [1919 – 1939]. W: Z dziejów kultury fizycznej w organizacjach polonijnych. Red. nauk. Bernard Woltmann. Warszawa: AWF 1989, s. 32–56. (Z Warsztatów Badawczych)
3 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard: Wychowanie fizyczne w oświacie polonijnej w Niemczech w latach 1918 – 1939. Wychow. Fiz. Zdrow.1989, 37 (4) s. 151–152
1 pkt.
 
1990
Nowak Leonard: Rola prasy polonijnej jako informatora i propagatora kultury fizycznej we Francji w latach 1918 – 1940. W: IV Krajowa Konferencja Naukowa "Polonijna Kultura Fizyczna", Rogi 8-9 stycznia 1988 r. Poznań: AWF 1990, s. 131–147. (Monografie Nr 264)
3 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard: Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży polonijnej do 1939 roku. W: V Krajowa Konferencja Naukowa "Polonijna Kultura Fizyczna – Tradycja i współczesność", Rogi 11-12 maja 1990r. Red. nauk. Bernard Woltmann. T. 1. Gorzów Wlkp.: AWF w Poznaniu ZWWF w Gorzowie Wlkp. 1990, s. 8–44
3 pkt. rozdział
 
1991
Nowak Leonard:Geneza i rozwój kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Polsce do 1939 roku. Poznań: AWF 1991, 77 s. (Monografie Nr 296)
18 pkt. autorstwo monografii
 
1992
Gryszko Jerzy, Nowak Leonard:Harcerstwo w Brazylii i w Argentynie w latach 1921 – 1938 : zarys dziejów. W: Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1912 – 1993. Pod red. Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: PTNKF 1992, s. 167–172
3 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard:Problematyka kultury fizycznej w polonijnej prasie środkowej Europy w latach 1918–1939. W: Studia i szkice z dziejów kultury fizycznej. Poznań ; Gorzów Wlkp.: PTNKF 1992, s. 309–315
3 pkt. rozdział
 
1993
Nowak Leonard:Aneksy. W: Sport w województwie gorzowskim 1975–1990. Pod red. Jerzego Gaja i Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF 1993, s. 216–234
 
Nowak Leonard:Współzawodnictwo w sporcie młodzieżowym. W: Sport w województwie gorzowskim 1975–1990. Pod red. Jerzego Gaja i Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF 1993, s. 41–117
3 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard:Wychowanie fizyczne a przysposobienie wojskowe w państwowym szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Pod red. Leonarda Szymańskiego. Wrocław: AWF 1993, s. 67–76. (Studia i Monografie Nr 37)
3 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard:Sport szkolny w latach 1918 – 1939. Wychow. Fiz. Sport 1993, 37 (4) s. 139–146
2 pkt.
 
1994
Nowak Leonard:II Międzynarodowy Kongres Historii Sportu „Gry świata – świat gier”. Wychow. Fiz. Sport 1994, 38 (1) s. 95–96
2 pkt.

1995
Nowak Leonard: School excursion movement in Poland between 1918 and 1939. W: Physical Education and Sports of Children and Youth. Ed. L`udovit Komadel. Bratislava: Slovak Scientific Society for Physical Education and Sports ; Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University 1995, s. 76–79. Proceedings of the International Conference held in Bratislava, Slovakia August 13–16, 1995.
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 
Nowak Leonard: Problematyka społeczno-wychowawcza sportu w polskim szkolnictwie państwowym w latach 1918-1939. W: Kultura fizyczna i turystyka. Zagadnienia teoretyczne i badania empiryczne. Pod red. Wiesława Siwińskiego. Poznań: Polski Dom Wydaw. „Ławica” 1995, s. 26-29
0 pkt.
 
1996
Nowak Leonard: Wychowanie fizyczne i sport w państwowym szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce w latach 1918 – 1939. Poznań: AWF 1996, 260 s. (Monografie Nr 325)
18 pkt. autorstwo monografii
 
Nowak Leonard: Działalność i osiągnięcia Szkolnego Związku Sportowego w województwie gorzowskim w latach 1975 – 1990. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 2. Pod red. Leonarda Szymańskiego i Zbigniewa Schwarzera. Wrocław: AWF 1996, s. 255–263. Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej, Chycina 1995.
3 pkt. rozdział
 
Jurek Tomasz, Nowak Leonard: Entstehung und Entwicklung der Spartakiadebewegung in Polen. W: Welt der Spiele – politische, soziale und pädagogische Aspekte. Part 2. Hrsg. André Gounot, Toni Niewerth, Gertrud Pfister. Sankt Augustin: Academia Verlag 1996, s. 175–178. Proceedings of the 2nd ISHPES Congress "Games of the World – the World of Games", Berlin 1993.
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 
Nowak Leonard: Państwowa Odznaka Sportowa oraz jej rola w rozwoju szkolnego wychowania fizycznego i sportu [1930 – 1939]. W: Z dziejów kultury fizycznej. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Gajowi z okazji 65. rocznicy urodzin. Praca zbior. pod red. Bogdana J. Kunickiego i Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Historii Gorzowie i Oddz. w Gorzowie Wlkp. 1996, s. 85–89
0 pkt.

Nowak Leonard: Letnie obozy szkoleniowe wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w państwowym szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce w latach 1918 – 1939. W: Sport, rekreacja ruchowa, turystyka. Red. Wiesław Siwiński. Poznań: Polski Dom Wydaw. „Ławica” 1996, s. 268–273
3 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard: Rozwój organizacyjny gorzowskiego ośrodka AWF w latach 1971 – 1996. W: Gorzowski ośrodek akademicki w latach 1971 – 1996. Praca zbior. z okazji 25– lecia gorzowskiego ośrodka poznańskiej AWF pod red. Bogdana J. Kunickiego i Bernarda Woltmanna. Gorzów: PTNKF Oddz. w Gorzowie 1996, s. 11–35
3 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard: Role of doctors in implementation of physical education curricula in Poland between 1918 and 1939. W: Book of abstracts. Ed. P.Marconnet, J.Gaulard, I. Margaritis, F.Tessier. Nice: University of Nice 1996, s. 856-857. First Annual Congress Frontiers in Sport Science. The European Perspective, Nice, France May 28-31, 1996.
0 pkt. abstract
 
1998
Nowak Leonard: (Praca habilitacyjna) Wychowanie fizyczne i sport w państwowym szkolnictwie ogólnokształcącym w latach 1918 – 1939. Poznań: AWF Wydział Wychowania Fizycznego, 1998.
 
Urban Renata, Gaj Jerzy, Nowak Leonard: Sport młodzieży szkolnej. W: Zarys historii sportu w Gorzowie Wlkp. 1945 – 1997. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. KF 1998, s. 28–100
3 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard: Rola prasy polonijnej w rozwoju i upowszechnianiu kultury fizycznej w Austrii w latach 1918 - 1939. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 3. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. KF, IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 1998, s. 226-230. VI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1997.
3 pkt. rozdział

Nowak Leonard: Wychowanie fizyczne i sport w środowiskach polonijnych w wybranych krajach Zachodniej Europy do 1939 roku. Studium Vilnense 1998, 8 (1) s. 160-162. Proceedings of the 5th International Conference on the „Science and Quality of Life”, Vilnius June 17-21, 1998.
2 pkt.

1999
Nowak Leonard, Nowak Maria: Stanisław Kopczyński [1873–1933], a forerunner of school hygiene in Poland. W: Sport et santè dans l`histoire=Sport and Health in History=Sport und Gesundheit im historischen Wandel. [Ed.] Thierry Terret. Sankt Augustin: Academia Verlag 1999, s. 465-469. Proceedings of the 4th ISHPES Congress, Lyon. (ISHPES Studies ; Vol. 7)
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 
Nowak Leonard: Wychowanie fizyczne i sport w środowiskach polonijnych w wybranych krajach Zachodniej Europy do 1939 roku. Nowa Med. 1999, 6 (7) s. 3-7
1 pkt.

Nowak Leonard: Ewolucja systemu szkolnego wychowania fizycznego w Polsce w okresie powojennym. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały Naukowe Nr 4. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 1999, s. 29 –33. IV Konferencja Naukowa, Szczecin 3 – 4 grudnia 1998.
3 pkt. rozdział
 
2000
Nowak Leonard: Uwarunkowania organizacyjno–materialne w rozwoju wychowania fizycznego i sportu szkolnego w Polsce w latach 1945 – 1989. (Zarys problematyki). Studium Vilnense 2000, 9 (2) s.169-171. Proceedings of the 6th International Conference on the „Science and Quality of Life. Prospects and challenges of the III Millenium”, Vilnius June 22-24, 2000.
2 pkt.
 
Nowak Leonard: Programy wychowania fizycznego i ich realizacja w szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce w latach 1945–1989. Zarys problematyki. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 4. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp., IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2000, s. 229–233. VII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej – Chycina 1999.
3 pkt. rozdział

Nowak Leonard: Status zawodowy i warunki pracy nauczycieli wychowania fizycznego w Polsce w latach 1918–1939. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 4. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp., IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2000, s. 81–89. VII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej – Chycina 1999.
3 pkt. rozdział

2001
Nowak Leonard: (Recenzja wydawnicza) Kultura fizyczna. T.4. Pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn, Eligiusza Małolepszego. Częstochowa: Wydaw. Uczelniane WSP 2001, 266 s. (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej)
 
2002
(Red.) W służbie Polsce i emigracji. Księga dedykowana Profesorowi Edwardowi Szczepanikowi. Pod red. Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: IKF w Gorzowie Wlkp., Światowa Rada Badań nad Polonią 2002, 402 s.
10 pkt. redakcja monografii
 
Nowak Leonard: Zarządzanie wychowaniem fizycznym i sportem szkolnym w Polsce w latach 1945–1989. W: W służbie Polsce i emigracji. Księga dedykowana Profesorowi Edwardowi Szczepanikowi. Pod red. Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: IKF w Gorzowie Wlkp., Światowa Rada Badań nad Polonią 2002, s. 359–364
3 pkt. rozdział
 
(Red.) Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie. Księga dedykowana Profesorowi Edmondowi Gogolewskiemu. Pod red. Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: IKF w Gorzowie Wlkp., Światowa Rada Badań nad Polonią 2002, 387 s.
10 pkt. redakcja monografii
 
Nowak Leonard: Zarządzanie wychowaniem fizycznym i sportem szkolnym w Polsce w świetle polityki państwa w latach 1918–1939. W: Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie. Księga dedykowana Profesorowi Edmondowi Gogolewskiemu. Pod red. Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: IKF w Gorzowie Wlkp., Światowa Rada Badań nad Polonią 2002, s. 283–287
3 pkt. rozdział

Nowak Leonard: Instytut Wychowania Fizycznego poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. 1971–2001. W: Studia z dziejów kultury fizycznej. Księga wydana z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Bernarda Woltmanna. Pod red. Tomasza Jurka. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. Kult. Fiz., IKF w Gorzowie Wlkp. 2002, s. 187–194
3 pkt. rozdział

Nowak Leonard: Politische Aspekte der Sportenwicklung in Polen in den Jahren 1918 – 1939. W: Proceedings of the 6th Congress International Society for the History of Physical Education and Sport “Sport and Politik”, Budapest, Hungary 14-19 July 1999. Budapest: ISHPES [2002], s. 420–422
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings

Nowak Leonard: Stan badań nad wychowaniem fizycznym i sportem w szkolnictwie podstawowym, średnim, ogólnokształcącym i zawodowym w Polsce w latach 1945 – 2000. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 5. Prace Nauk. Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. KF i Oddz. w Gorzowie Wlkp., IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2002, s. 423–429
3 pkt.rozdział
 
Nowak Leonard: Zarys historii szkolnego ruchu turystycznego w Polsce do 1989 roku. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 7. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2002, s. 11–17
3 pkt.rozdział
 
Nowak Leonard: (Recenzja wydawnicza) Przeobrażenia w systemie kultury fizycznej po 1989 roku w Polsce i w Niemczech. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp. 2002, 170 s.
 
Nowak Leonard: (Recenzja pracy doktorskiej) Pieczyński Przemysław: Polonijna kultura fizyczna w północnej Francji w latach 1910–1940. [2002], 342 s.
 
Nowak Leonard: (Recenzja pracy doktorskiej) Nowacka Małgorzata: Wychowanie fizyczne i sport w szkolnictwie podstawowym, średnim ogólnokształcącym i zawodowym w Lesznie w latach 1945-1998. [2002], 294 s.
 
2003
Nowak Leonard: Körpererziehung und Sport der Mädchen in den Programmen des allgemeinen staatlichen Schulwesens in Polen in den Jahren 1918 – 1939. W: Tĕlesna výchova a sport žen v českých a dalších středoevropských zemích. Vznik a vývoj do druhé svĕtové války. Uspořádali Jitka Schůtová, Marek Waic. Praha: Národní muzeum 2003, s. 268–273. Vydáno s podporou Grantové agentury ČR = Turnen und Sport der Frauen in den böhmischen und anderen mitteleuropäischen Ländern. Entstehung und Entwicklung bis zum zweiten Weltkrieg. Jitka Schůtová, Marek Waic (Hg.). Prag: Nationalmuseum 2003. Publiziert mit der Unterstützung der Grantagentur der Tschechischen Republik.
3 pkt. rozdział

Nowak Leonard: Traditional games of polish education between WW I and WW II (1918 – 1939).Studium VilnenseA 2003, 1 (1) s. 150–151. VII Międzynarodowa Konferencja "Nauka a jakość życia : Edukacja w perspektywie stulecia" , Wilno 20-22 czerwca 2002 r.
2 pkt.
 
2004
(Red.) Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Leonarda Nowaka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp. 2004, 604 s.
10 pkt. redakcja

Nowak Leonard: Od redakcji. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Leonarda Nowaka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp. 2004, s. 8
 
Leonard Nowak: Model szkolnego wychowania fizycznego w II Rzeczypospolitej na tle głównych systemów wychowania fizycznego w Europie. W: Przełomy w historii. Pamiętnik. T. 3, cz. 3. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek 2004, s. 441–445. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15–18 września 1999 r.
3 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard: Wkład Profesora [dra hab. Jerzego Gaja] do badań historii kultury fizycznej i turystyki oraz rozwoju kadr naukowych. Biuletyn PTNKF Sekcja Historii 2004, (2) s. 5–6
 
Nowak Leonard: Wybrane źródła do problematyki wychowania fizycznego w państwowym szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce w latach 1918 – 1939. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Leonarda Nowaka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp. 2004, s. 107–124
3 pkt. rozdział

Nowak Leonard: Znaczenie instytucji państwowych w rozwoju bazy materialnej wychowania fizycznego i sportu szkolnego w Polsce w latach 1918 – 1939. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Leonarda Nowaka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp. 2004, s. 125–131
3 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard: Summer courses of physical education for Polish teachers from Polish public schools from 1918 until 1939. W: Proceedings of the 7th Congress ISHPES “Sport and Nature in History”, Montpellier, France 26-31 August 2001. Montpellier: [b.w.] 2004, s. 6
0 pkt.
 
Nowak Leonard: The origins and development of bowling in the Polish Territories until 1914. W: Games of the Past – Sport for the Future? Globalisation, diversification, transformation. Ed. Pfister Gertrud, Salter Michael, Terret Thierry. Sankt Augustin: Akademia Verlag 2004, s. 127-133. Proceedings of the 4th ISHPES Symposium, Duderstadt 16-19 June 2000. (ISHPES Studies ; Vol. 9)
12 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard: 10 lat Sekcji Kultury Fizycznej PTNKF. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2004, (1) s. 4-5
 
Nowak Leonard: Sprawozdanie z 8. Kongresu ISHPES “Sport and Education in History”. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2004, (1) s. 10
 
Nowak Leonard: (Recenzja wydawnicza) Ponczek Mirosław: Kultura fizyczna a kościół rzymskokatolicki – antyk- XX wiek : wybór materiałów uzupełniających do ćwiczeń i seminariów z historii kultury fizycznej. Częstochowa: Wydaw. Politechniki Częstochowskiej 2004, 85 s.
 
2005
Nowak Leonard: Rola prasy polonijnej w rozwoju kultury fizycznej w środowiskach Polaków na obczyźnie (w wybranych krajach Europy w latach 1918-1939). W: Sport polonijny wczoraj i dziś. Red. nauk. Jerzy Chełmecki. Warszawa: Zakł. Hist. Kult. Fiz. i Olimp. AWF w Warszawie, Stow. „Wspólnota Polska” Oddz. Warszawski 2005, s. 73-79
6 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard: (Recenzje prac historycznych) Zaborniak Stanisław: Lekkoatletyka w działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w latach 1919-1939. Rzeszów: 2005. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2005, (3) s. 25
 
Nowak Leonard: Transformations of Physical Education in Poland beetwen 1918 and 1939 against the Background of Leading Physical Education Systems in Europe. W: Sport and Education in History. (Eds.) Gigliola Gori, Thierry Terret. Sankt Augustin: Academia Verlag 2005, s. 313-316. Proceedings of the 8th ISHPES Congress. (ISHPES Studies ; Vol. 12)
3 pkt. wydawnictwa recenzowane typu proceedings
 
Nowak Leonard: (Sprawozdania z konferencji naukowych w drugiej połowie 2005 r.) IX Kongres ISHPES „New Aspects of Sport History”. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2005, (4) s. 15-16
 
(Red.) Z dziejów wioślarstwa w Polsce : materiały z Sesji popularno-naukowej, Poznań 15 października 2004 r. Pod red. Ryszarda Lucjana Kobendzy i Leonarda Nowaka. Gorzów Wlkp. ; Warszawa: Polski Związek Towarzystw Wioślarskich 2005, 283 s.
10 pkt. redakcja monografii

Nowak Leonard: (Recenzja wydawnicza) Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej. Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914-2005). Pod red. Janusza Farysia i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2005, 536 s.
 
Nowak Leonard: (Recenzja wydawnicza) Historia i bibliologia : księga dedykowana pamięci doktora Zdzisława Konstantego Jagodzińskiego (1927-2001). Pod red. Janusza Farysia, Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. 2005, 431 s.
 
2006
(Red.) Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 7: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Leonarda Nowaka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2006, 677 s.
10 pkt. redakcja monografii
 
Nowak Leonard: (Recenzja wydawnicza) Jan Mulak (1914 – 2005) życie dla sportu. Pod red. Bernarda Woltmanna i Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego 2006, 320 s.
 
Nowak Leonard: (Rec.) Jastrzębski Włodzimierz: Historia kultury fizycznej. Bydgoszcz, 2005. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2006, (5) s. 28-29
 
Nowak Leonard: Wakacyjne kursy wychowania fizycznego dla nauczycieli w państwowym szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce w latach 1918-1939. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 1. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 36-42
6 pkt. rozdział
 
2007
Nowak Leonard: Podstawy rozwoju uczelni. W: 35 lat działalności gorzowskiego ośrodka akademickiego Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu (1971-2006). Praca zbior. pod red. Tomasza Jurka. Poznań: AWF 2007, s. 7-43. (Monografie Nr 371)
3 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard: Problematyka kultury fizycznej w polskiej prasie zagranicznej środkowej Europy w latach 1918-1939. W: Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej : księga wydana z okazji 75. rocznicy urodzin profesora Bernarda Woltmanna. Praca zbior. pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego i Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007, s. 133-140
3 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard: (Recenzja) Grzegorz Wieczorek: Generał Kazimierz Glabisz (1893-1981). Zarys biografii. Gorzów Wlkp. 2007. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2007, (7) s. 23
 
2008
(Red.) Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 8. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Leonarda Nowaka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2008, 893 s.
3 pkt. redakcja
 
2009
Nowak Leonard: Wychowanie fizyczne w koncepcjach humanistów polskiego odrodzenia. Poznań: Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji 2009, 82 s. ISBN 978-83-60038-06-2
12 pkt. autorstwo monografii

Nowak Maria, Piekarski Robert, Kuriańska-Wołoszyn Joanna, Nowak Leonard, Prywer-Drozdowska Jadwiga: Gimnastyka. Zarys historii, terminologia i systematyka : podręcznik dla studentów wychowania fizycznego. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2009, 184 s. 
12 pkt. autorstwo podręcznika
 
Nowak Leonard: (Recenzja wydawnicza) Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku : rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919 – 1989. T. 1. Pod red. Mirosława Pączka i Karla Heinza Schodroka. Katowice: AWF 2009, 439 s. ISBN 978-83-60841-32-7
 
Nowak Leonard: Działalność dydaktyczno-naukowa i organizacyjno profesora Jerzego Gaja w szkolnictwie wyższym wychowania fizycznego. W: Z dziejów turystyki i sportu w Polsce. Pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego, Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, s. 13-21
3 pkt. rozdział

Nowak Leonard: Wykaz publikacji profesora Jerzego Gaja. W: Z dziejów turystyki i sportu w Polsce. Pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego, Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, s. 22-32
 
(Oprac.) Wykaz prac doktorskich i habilitacyjnych napisanych pod kierunkiem prof. Dra hab. Jerzego Gaja. Oprac. Leonard Nowak. W: Z dziejów turystyki i sportu w Polsce. Pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego, Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, s. 47-48
 
Nowak Leonard: Wychowanie fizyczne i sport w państwowym szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce w latach 1918 - 1939. W: Z dziejów turystyki i sportu w Polsce. Pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego, Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, s. 124-135
3 pkt. rozdział
 
Nowak Leonard: XIII Kongres CESH: Transnational aspects of European Sport History. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2009, (10) s. 15-16
 
Nowak Leonard: Od Pracowni Historii i Organizacji Kultury Fizycznej do Katedry Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu (1972-2009). Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2009, (11) s. 7-10
 
Nowak Leonard: The influence of central state institutions on the development of physical education and school sports in independent Poland in the interwar period (1918-1939) and in the Polish People’s Republic (1945-1989). European Studies in Sports History 2009, 2 (2) s. 59-75
2 pkt. czasopismo zagraniczne nieposiadające IF wydawane w jęz. ang.

Nowak Leonard: European systems of physical education and their impact on the development of physical and sports in polish schools before 1939. W: Transnational aspects of European sport history : proceedings of the 13th CESH Congress Gorzów Wlkp., Poland. Eds. Tomasz Jurek, Stephan Wassong. Gorzów Wlkp.: [s. n.] 2009, s. 202-213
7 pkt. rozdział w jęz. ang.

2010
(Red.) Physical education and sport in the time of the partitions and the Second Republic. Ed. by Leonard Nowak. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2010, 231 s. (From the most recent history of physical culture in Poland. Vol. 9. [Part 1.])
5 pkt. red. monografii w jęz. ang.
 
(Red.) Physical culture in Poland between 1945 and 2009. Ed. by Leonard Nowak & Renata Urban. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2010, 367 s. (From the most recent history of physical culture in Poland. Vol. 9. [Part 2])
5 pkt. red. monografii w jęz. ang.

Nowak Leonard: Problematyka kultury fizycznej w polskiej prasie zagranicznej środkowej Europy w latach 1918 - 1939. Poznań: Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji 2010, 300 s.
12 pkt. autorstwo monografii
 
(Red.) Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku : studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906 – 2009). Pod red. Leonarda Nowaka, Marka Szczerbińskiego i Grzegorza Wieczorka. Gorzów Wielkopolski: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF ; Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Gorzowie Wlkp. 2010, 691 s. ISBN978-83-930278-3-5
3 pkt. redakcja monografii
 
2011
Nowak Maria Alicja, Nowak Leonard: Realization of healthy lifestyle by women undertaking physical activity. W: International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011, Conference programme and abstracts "Present and Future Research in the Science of Human Movement", Kraków 22-24 september 2011, s. 167-168.

2012
(Red.) Z dziejów turystyki w Polsce i polonijnej kultury fizycznej. Pod red. Artura Kowalczyka, Leonarda Nowaka, Renaty Urban. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2012, 153 s. (Seria: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce ; 10, cz. 3) ISBN 978-83-929114-7-0
4 pkt. redakcja monografii

(Red.) Kultura fizyczna w Polsce Ludowej i w Trzeciej Rzeczypospolitej. Pod red. Leonarda Nowaka, Przemysława Pieczyńskiego, Renaty Urban. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2012, 417 s.  (Seria: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce ; 10, cz. 2) ISBN 978-83-930278-5-9
4 pkt. redakcja monografii

(Red.) Kultura fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rzeczypospolitej. Pod red. Renaty Urban, Leonarda Nowaka, Artura Kowalczyka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2012, 279 s. (Seria: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce ; 10, cz. 1) ISBN 978-83-929114-2-5
4 pkt. redakcja monografii

(Red.) Studia z dziejów harcerstwa na obczyźnie (1912 – 1946). Pod red. Sylwii Łopato, Leonarda Nowaka, Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wielkopolski: PTNKF Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ; Towarzystwo Miłośników Polesia w Gorzowie Wielkopolskim 2012, 398 s.
4 pkt. redakcja monografii

Nowak Maria Alicja, Nowak Leonard: Old age and aging in the opinion of students. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 16. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2012, s. 113-123
5 pkt. rozdział w jęz. ang.

 
2013
Nowak Maria Alicja, Nowak Leonard: Socio-demographic conditions of the realization of health-oriented lifestyles by women. Archives of Budo 2013, 9(1) s. 29-37
15 pkt. Lista "A"  MNiSW ; IF 0,839 ; IC 16,04

Radzińska Mariola, Nowak Maria, Nowak Leonard: Motivaciâ vybora fizkulturnogo obrazovaniâ i professionalnye interesy buduščih specialistov po fizičeskomu vospitaniu. Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury 2013, (5) s. 103-106
10 pkt. Lista „B” MNiSW

Nowak Leonard: Physical Fitness Badges and their importance in the development of school physical education and sport in the interwar period in Poland (1919-1939). Scientific Review of Physical Culture 2013, 3(2) s. 291-299
3 pkt. Lista “B” MNiSW ; IC 6,54

Kuriańska-Wołoszyn Joanna, Nowak Leonard: Gimnastyka w Polsce w latach 1919-1939. Poznań: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I 2013, 385 s. ISBN 978-83-60038-44-4
20 pkt. autorstwo monografii

Nowak Leonard: Problematyka społeczno-wychowawcza sportu w polskim szkolnictwie państwowym w latach 1918-1939. W: Perspektivy i osnovnye napravleniâ podgotovki olimpijskogo rezerva i sporta vysših dostiženij : sbornik naučnyh trudov IV Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Smolensk, 26-28 iûnâ 2013 goda. Pod red. A. N. Horunžego. Smolensk: SGUOR 2013, s. 184-189
4 pkt. rozdział

Nowak Maria Alicja, Kuriańska-Wołoszyn Joanna, Skrypko Anatol, Nowak Leonard: Ausgewählte Aspekte des Lebensstils der Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 12 bis 15 Jahren. W: Perspektivy i osnovnye napravleniâ podgotovki olimpijskogo rezerva i sporta vysših dostiženij : sbornik naučnyh trudov IV Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Smolensk, 26-28 iûnâ 2013 goda. Pod red. A. N. Horunžego. Smolensk: SGUOR 2013, s. 190-195
5 pkt. rozdział w jęz. niem.

Nowak Maria Alicja, Skrypko Anatol, Nowak Leonard: Możliwości aktywizacji fizycznej osób starszych w Polsce. W: Perspektivy i osnovnye napravleniâ podgotovki olimpijskogo rezerva i sporta vysših dostiženij : sbornik naučnyh trudov IV Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Smolensk, 26-28 iûnâ 2013 goda. Pod red. A. N. Horunžego. Smolensk: SGUOR 2013, s. 195-203
4 pkt. rozdział

Nowak Maria Alicja, Umiastowska Danuta, Nowak Leonard: Selected behaviors and health awareness of athletes practicing martial arts. Journal of Combat Sports and Martial Arts 2013, 4(1) s. 41-46
7 pkt. Lista”B”MNiSW ; IC 7,53 

Nowak Maria Alicja, Nowak Leonard: Znaczenie wychowania fizycznego w upowszechnianiu prozdrowotnego stylu życia. W: Aktual’nye voprosy professional’noj podgotovki vysokokvalificirovannyh sportsmenov različnogo vozrasta : sbornik naučnyh trudov Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Pod red. V. P. Guby, A. N. Horunžego. Moskva-Smolensk: Tipografiâ OOO Print-Ekspress 2013, s. 229-236
4 pkt. rozdział

2014
(Red.) Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, 224 s. ISBN 978-83-89560-56-8
4 pkt. redakcja monografii

(Red.) Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 11. Pod red. Leonarda Nowaka, Renaty Urban. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2014, 498 s. ISBN 978-83-932053-5-6
4 pkt. redakcja monografii

Nowak Maria Alicja, Nowak Leonard: Antycypowanie własnej starości na podstawie postrzegania starzenia się członków rodziny. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, Szczecin-Małkocin 4-5 grudnia 2014. Streszczenia. Szczecin: [b.w.] 2014, s. 24-26

2015
Nowak Leonard, Nowak Maria Alicja: Ewolucja teorii rekreacji fizycznej w Polsce. W: Sportivnye igry v fizičeskom vospitanii, rekreacii i sporte. Materialy IX Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Pod red. A. V. Rodina. Smolensk: Smolenskaâ Gosudarstvennaâ Akademiâ Fizičeskoj Kultury, Sporta i Turizma 2015, s. 249-256
4 pkt. rozdział

Nowak Maria Alicja, Nowak Leonard: Uwarunkowania uczestnictwa kobiet w rekreacji fizycznej po transformacji ustrojowej w Polsce. W: Sportivnye igry v fizičeskom vospitanii, rekreacii i sporte. Materialy IX Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Pod red. A. V. Rodina. Smolensk: Smolenskaâ Gosudarstvennaâ Akademiâ Fizičeskoj Kultury, Sporta i Turizma 2015, s. 256-262
4 pkt. rozdział

Nowak Maria Alicja, Nowak Leonard: Społeczne i zdrowotne determinanty aktywności fizycznej kobiet po 50. roku życia. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 2015, (25-28)1-4 s. 147-158
4 pkt. Lista „B” MNiSW ; IC 6,19

2016
Nowak Maria Alicja, Nowak Leonard: Gry rekreacyjne w aktywności fizycznej kobiet w wieku 50 – 80 lat. W: Sportivnye igry v fizičeskom vospitanii, rekreacii i sporte : Materialy X Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Smolensk, 27-28 ânvarâ 2016 goda. Pod obŝ. red. A. V. Rodina. = Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и спорте : Материалы X Международной научно-практической конференции / под общ. ред. к.п.н., доц. А.В. Родина (г. Смоленск, 27-28 января 2016 года). Smolensk: Smolenskaâ Gosudarstvennaâ Akademiâ Fizičeskoj Kultury, Sporta i Turizma 2016, s. 107-115. ISBN 978-5-94578-113-9
4 pkt. rozdział


Radzińska Mariola, Nowak Leonard, Nowak Maria Alicja: Motives for commencing studies and expectations concerning professional competence in students who practice, used to practice or have never practiced sports. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2016, 13(1) s. 37-47. DOI: 10.18276/cej.2016.1.04
12 pkt. Lista "B" MNiSW ; ICV 2015: 87.01
http://www.cejssm.usz.edu.pl/cejssm-vol-13-no-1-2016

(Red.) Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 12, cz. 1 : Z dziejów kultury fizycznej w Polsce do 1945 r. Pod red. Renaty Urban, Leonarda Nowaka, Jerzego Eidera. Gorzów Wlkp.: Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2016, 380 s. ISBN 978-83-944834-2-5
4 pkt. redakcja monografii

(Red.) Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 12, cz. 2 : Kultura fizyczna w Polsce Ludowej. Pod red. Leonarda Nowaka, Tomasza Jurka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2016, 294 s. ISBN 978-83-944834-0-1
4 pkt. redakcja monografii

Radzińska Mariola, Nowak Leonard, Nowak Maria Alicja: Satysfakcja z wyboru studiów a zamierzenia zawodowe studentów wychowania fizycznego. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 2016, 15(2) s. 109-124. DOI: 10.16926/kf.2016.15.15
8 pkt. Lista "B" MNiSW
http://www.wp.ajd.czest.pl/kultura-fizyczna/uploads/KF%202016/KF%202016%20(2).pdf;

Nowak Maria Alicja, Troczyńska Natalia, Forjasz Justyna, Nowak Leonard: Chosen aspects of lifestyles of physically active women aged 45-59 and 60-74. Health Problems of Civilization 2016, 10(3) s. 30-37. DOI:  10.5114/hpc.2016.61364
9 pkt. Lista "B" MNiSW ; IC 90,41
http://www.termedia.pl/CHOSEN-ASPECTS-OF-LIFESTYLES-OF-PHYSICALLY-ACTIVE-WOMEN-AGED-45-59-AND-60-74,99,28019,0,1.html
;

Brzana Tomasz, Nowak Leonard, Nowak Maria Alicja: The fan lifestyle on the example of soccer fans. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2016, 15(3) s. 81-94. DOI: 10.18276/cej.2016.3-09
12 pkt. Lista "B" MNiSW ; ICV 2015: 87.01
http://www.cejssm.usz.edu.pl/homepage;
 
Nowak Leonard, Nowak Maria Alicja: Timeline of the Summer World Polonia Games (1934–2015). Prace Naukowe  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 2016, 15(4) s. 69–87. DOI:10.16926/kf.2016.15.32
8 pkt. Lista "B" MNiSW
 
2017
Łuczak Maciej, Nowak Leonard: Profesor dr hab. Jerzy Gaj (1929-2016). Wybitny historyk kultury fizycznej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 2017, 16(2) s. 11-26. DOI: 10.16926/kf.2017.16.12
8 pkt. Lista "B" MNiSW
http://www.wp.ajd.czest.pl/kultura-fizyczna/uploads/KF%202017/Kultura%20fizyczna%2016_2_druk.pdf;
 
Nowak Leonard, Nowak Maria Alicja: Timeline of the World Polonia Winter Games (1986–2016). Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 2017, 16(3) s. 85-105. DOI: 10.16926/kf.2017.16.28
8 pkt. Lista "B" MNiSW
http://www.wp.ajd.czest.pl/kultura-fizyczna/uploads/KF%202017/Kultura%20fizyczna%2016_3_druk%20(1).pdf;
 
 
Nowak Maria Alicja, Nowak Leonard: Health and physical fitness as values determining health-oriented behaviors in women aged 45-59 and 60-74. Handel Wewnętrzny 2017, 63(4) T.1, s. 343-353
12 pkt. Lista "B" MNiSW
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7edfa605-9b41-458c-a58f-297a96749a39/c/IBRKK-handel_wew_4-2017-t1.343-353.pdf;