1996
Klessa Leszek, Agapow Lucjan, Piekarska Agata, Grochowski Piotr, Grochowska Anna, Raginia Piotr: Przyroda województwa gorzowskiego. Życie jezior. Praca zbior. Red. Krystyna Kamińska. Gorzów Wlkp.: Klub Działalności Podwodnej LOK „ Marlin” 1996, 224 s.
18 pkt. autorstwo monografii 
 
Grochowska Anna, Grochowski Piotr: Życie roślin w wodach słodkich. W: Przyroda województwa gorzowskiego. Życie jezior. Praca zbior. Red. Krystyna Kamińska. Gorzów Wlkp.: Klub Działalności Podwodnej „ Marlin „ 1996, s. 178–180
 
1997
Grochowski Piotr: Porosty jako bioindykatory powietrza. W: Ekologia Pogranicza = Ökologie der Grenzregionen. Gorzów Wlkp.: Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych 1997, s. 131–135. II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe

Żurek Piotr, Grochowski Piotr: Poziom cech morfologicznych i zdolności motorycznych a efektywność gry u 13-14 letnich tenisistów. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań: AWF 1997, s. 68. V Konferencja Naukowa, Poznań 22 maja 1997 r. Streszczenia.
 
1998
Agapow Lucjan, Korościński Bogusław, Grochowski Piotr: Ochrona Rezerwatu Przyrody "Janie" im. Władysława Korsaka. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 1998, (14) s. 105–131. (Pr. Inst. Kult. Fiz. Nr 200)
3 pkt. rozdział
 
2000
Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr: Korytarz Doliny Noteci. W: Wzorcowa sieć korytarzy ekologicznych na przykładzie byłego województwa gorzowskiego. Praca zbior. pod red. Lucjana Agapowa. Szczecin: Szczec. Tow. Nauk. 2000, s. 53–57
 
Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr: Korytarze wewnętrzne Puszczy Noteckiej. W: Wzorcowa sieć korytarzy ekologicznych na przykładzie byłego województwa gorzowskiego. Praca zbior. pod red. Lucjana Agapowa. Szczecin: Szczec. Tow. Nauk. 2000, s. 78–80
 
2001
Grochowski Piotr: Porosty Cmentarza w Bogusławiu (północno – zachodnia Polska). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 2001, 8, s. 231–235
4 pkt. KBN inne czasopismo recenzowane

2002
Grochowski Piotr: (Praca doktorska) Zmiany lichenoflory zachodniego odcinka Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej na przestrzeni wieku. Promotor: dr hab. Ludwik Lipnicki. Toruń: UMK 2002
 
2005
Grochowski Piotr, Krzyżowska-Mierzejewska Barbara, Łazarska Monika, Nadobnik Jarosław: Podstawy biologii. Red. nauk. Lucjan Agapow. Podręcznik dla studentów AWF. Poznań: AWF 2005, 159 s. (Seria: Podręczniki Nr 56)
20 pkt. autorstwo podręcznika

Grochowski Piotr: Podstawy dziedziczenia.(Rozdział 4.). W: Grochowski Piotr, Krzyżowska-Mierzejewska Barbara, Łazarska Monika, Nadobnik Jarosław: Podstawy biologii. Red. nauk. Lucjan Agapow. Podręcznik dla studentów AWF. Poznań: AWF 2005, s. 124-157. (Seria: Podręczniki Nr 56)
6 pkt. rozdział
 
Grochowski Piotr: Tkanki człowieka. (Rozdział 2.). W: Grochowski Piotr, Krzyżowska-Mierzejewska Barbara, Łazarska Monika, Nadobnik Jarosław: Podstawy biologii. Red. nauk. Lucjan Agapow. Podręcznik dla studentów AWF. Poznań: AWF 2005, s. 50-73.(Seria: Podręczniki Nr 56)
6 pkt. rozdział 
 
Grochowski Piotr: Przemiany lichenoflory zachodniego odcinka Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej na przestrzeni wieku. W: Ochrona zasobów naturalnych województwa lubuskiego. Walory przyrodnicze regionu. Materiały na konferencję. Red. Lipnicki Ludwik. Gorzów Wlkp.: Wyższa Szkoła Biznesu 2005, s. 9-23
6 pkt. rozdział 

Grochowski Piotr
: (Sprawozdania z konferencji naukowych w 2005 r.). Sport w Europie. Dyferencja jako wyzwanie i szansa. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2005, (3), s. 16-17
 
Grochowski Piotr: Porosty. W: Przyroda Ziemi Lubuskiej. Pod red. Andrzeja Jermaczka i Marka Maciantowicza. Świebodzin: Wydaw. Klubu Przyrodników 2005, s. 59-65
6 pkt. rozdział 

2006 
Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Łazarska Monika: Porosty (Lichenes). W: Przyroda gminy Drezdenko. Praca zbiorowa pod red. Ludwika Lipnickiego. Drezdenko: Urząd Miasta i Gminy ; Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk 2006, s. 94-103
6 pkt. rozdział 
 
2007
Grochowski Piotr: Porosty z rodziny Usneaceae gminy Prabuty. W: Botanika w Polsce : sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów. Red. Kępczyńska E., Kępczyński J. Szczecin: Oficyna In Plus 2007, s.            54. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Szczecin 3-8 września 2007.

2009
Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Gruszka Wojciech: Porosty. W: Przyroda gminy Skwierzyna. Pod red. Ludwika Lipnickiego. Skwierzyna: Urząd Miejski 2009, s. 119-129
3 pkt. rozdział

(Red.) Obszary Natura 2000 bogactwem regionu. Red. nauk. Ludwik Lipnicki, Piotr Grochowski. Gorzów Wlkp: Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu 2009, 152 s. ISBN 978-83-88991-14-1.
3 pkt. redakcja monografii
 
Grochowski Piotr: Obszary natura 2000 województwa lubuskiego, stan obecny i przyszłość. W: Obszary Natura 2000 bogactwem regionu. Red. nauk. Ludwik Lipnicki, Piotr Grochowski. Gorzów Wlkp: Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu 2009, s. 27-40
3 pkt. rozdział
 
2011
Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr: Nowe stanowiska Diploschistes muscorum (Scop.) R.. Sant. (zlichenizowane ascomycota) w Polsce zachodniej. Badania Fizjograficzne. Seria B Botanika 2011, 2(60), s. 175-179
2 pkt lista MNiSW
 
Grochowski Piotr, Żurek Piotr: Pierwsza pomoc przedmedyczna. Podręcznik dla każdego.Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I 2011, 90 s.
12 pkt autorstwo podręcznika
 
2012
Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr: The lichens of “Mierkowskie Suche Bory” nature reserve. W: Lichen protection – protected lichen species. Ed. by Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 151-161
5 pkt. rozdział w jęz. ang.

Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Gruszka Wojciech: The protected and threatened lichens on the bark of Larix decidua in the selected localities in the middle part of Western Poland. W: Lichen protection – protected lichen species. Ed. by Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 187-196
5 pkt. rozdział w jęz. ang.

Grochowski Piotr: Secondary succession with the participation of protected species of lichens in the charred areas of the Forest Inspectorate of Lubsko. W: Lichen protection – protected lichen species. Ed. by Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 205-212
5 pkt. rozdział w jęz. ang.

Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Gruszka Wojciech: Protected and threatened lichens in petroleum and natura gas extraction region KRNiGZ LMG (Lubiatów, Międzychód, Grotów). W: Lichen protection – protected lichen species. Ed. by Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 339-340

Gruszka Wojciech, Wojtkowski Krzysztof, Grochowski Piotr: Chronione porosty nadrzewne zadrzewień przydrożnych : klucz do oznaczania i opisy gatunków. Poznań: ProDRUK 2012, 44 s. 

Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr: International scientific conference „Protection Lichen – Lichen Protected Species” and XXVI Polish Lichenologists Convention, 11-14 September 2012. International Lichenologica Newsletter 2012, 45(2) s. 8-11

Grochowski Piotr: Sukcesja wtórna z udziałem chronionych gatunków porostów na terenach pożarzysk Nadleśnictwa Lubsko. W: Ochrona porostów – porosty chronione : materiały konferencyjne 11-14 września 2012. Red. Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 46-56

Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Gruszka Wojciech: Chronione i zagrożone porosty na korze Larix decidua na wybranych stanowiskach w środkowej części Polski zachodniej. W: Ochrona porostów – porosty chronione : materiały konferencyjne 11-14 września 2012. Red. Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 57-70

Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr: Porosty rezerwatu „Mierkowskie Suche Bory”. W: Ochrona porostów – porosty chronione : materiały konferencyjne 11-14 września 2012. Red. Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 71-84

2013
Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Gruszka Wojciech: Lichenolodzy w sprawie ochrony porostów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2013, 69(3) s. 265-272
3 pkt. Lista „B” MNiSW

2014
Motiejūnaitė Jurga, Grochowski Piotr: Miscellaneous new records of lichens and lichenicolous fungi. Herzogia 2014, 27(1) s. 193-198
15 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 0,653 (2014 Journal Citation Report Science Edition)

Szymczyk Rafał, Kukwa Martin, Flakus Adam, Flakus Rodriguez Pamela, Krzewinka Beata, Zaniewski Piotr, Szydłowska Justyna, Szczepańska Katarzyna, Adamska Edyta, Bielec Dominika, Hachułka Mariusz, Grochowski Piotr: Lichens and allied non-lichenized fungi on the Special Area of Conservation Natura 2000 “Swajnie” PLH 280046 (northern Poland). Polish Journal of Natural Sciences 2014, 29(4) s. 319-336
8 pkt. Lista „B” MNiSW ; IC 5,75

2015
Szczepańska Katarzyna, Grochowski Piotr: Porosty. W: Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy 30 lat : różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Red. nauk. Andrzej Pukacz, Mariusz Pełechaty. Gorzów Wlkp.: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 2015, s. 171-185
4 pkt. rozdział

Grochowski Piotr: Lichenobiota województwa lubuskiego na terenach obszarów Natura 2000. Gorzów Wlkp.: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 2015, 200 s. ISBN 978-83-63564-01-8
20 pkt. autorstwo monografii
 
2016
Grochowski Piotr, Szczepańska Katarzyna: Porosty Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Gryżyński Park Krajobrazowy 20 lat : monografia przyrodnicza. Pod red. Marka Maciantowicza. Gorzów Wlkp.; Zielona Góra: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 2016, s. 100-109. ISBN 978-83-8056-091-8
4 pkt. rozdział

(Red.) Pszczewski Park Krajobrazowy 30 lat : historia i przyroda. Pod red. Piotra Grochowskiego i Leszka Jerzaka. Gorzów Wlkp.; Zielona Góra: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 2016, 256 s. ISBN 978-83-8056-089-5
4 pkt. redakcja monografii

Grochowski Piotr: Lichenobiota. W: Pszczewski Park Krajobrazowy 30 lat : historia i przyroda. Pod red. Piotra Grochowskiego i Leszka Jerzaka. Gorzów Wlkp.; Zielona Góra: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 2016, s. 72-95. ISBN 978-83-8056-089-5
4 pkt. rozdział