R E G U L A M I N 

Sali Dostępu do Baz Danych
 Biblioteki
 
Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej
 
Sala Dostępu do Baz Danych służy do prowadzenia poszukiwań informacji do celów naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych
 1. W Sali Baz udostępnia się :
  - komputerowe bazy bibliograficzne i pełnotekstowe, prenumerowane przez Bibliotekę na dyskach CD-R i on-line
  - inne materiały multimedialne
  - wydawnictwa informacyjne stanowiące księgozbiór podręczny OIN.
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu z baz komputerowych mają pracownicy i studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 3. Przed przystąpieniem do sesji wyszukiwawczej należy dokonać własnoręcznego wpisu do "książki odwiedzin".
 4. Wyszukiwanie użytkownik prowadzi samodzielnie - w każdej chwili można skorzystać z pomocy osoby dyżurującej.
 5. W korzystaniu z baz komputerowych mogą wystąpić ograniczenia wynikające z warunków umów licencyjnych
 6. Wyszukane informacje mogą być drukowane lub nagrywane na płyty CD-R.
 7. W celu skorzystania z bazy zarejestrowanej na dysku optycznym należy zgłosić się u osoby dyżurującej.
 8. Wszystkie dane zapisane przez użytkownika będą kasowane przed godz.15. 00
 1.  
 2. Zabrania się:
  - wykorzystywania komputerów w celach zarobkowych,
  - naruszania praw autorskich,
  - tworzenia, wyszukiwania, prezentowania materiałów o treści obrażającej uczucia innych osób,
  - instalowania programów i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
  - wykorzystywania komputerów w innych celach niż wymienione w pkt.1.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad , dyżurny bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 4. Osoba dyżurująca ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych prac.
 5. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 6. Korzystający ze stanowisk komputerowych użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 
                                                                                                             Kierownik Biblioteki
mgr Jolanta Biernacka
 
 

1.Cennik wydruków z Pracowni Komputerowej

A4 jednostronne - 0,40 zł.
A4 dwustronne - 0,70 zł.
A4 kolor - 1,00 zł.
A4 kolor dwustronne - 1,80 zł.