Regulamin  Biblioteka ZWKF w Gorzowie Wlkp.

(skrót Regulaminu Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu)


I. INFORMACJE OGÓLNE

UŻYTKOWNICY
1. Biblioteka ZWKF jest biblioteką naukową, której głównym zadaniem jest obsługa studentów i pracowników własnej Uczelni; jednak prawo do korzystania z jej zbiorów na miejscu, w Czytelni mają wszyscy zainteresowani ich tematyką.
2. Poza Bibliotekę zbiory wypożycza się przede wszystkim własnym studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym.
3. Czytelnicy zobowiązani są do posiadania karty bibliotecznej, którą aktywuje się osobiście w Wypożyczalni : studenci corocznie, pracownicy Uczelni co dwa lata. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować osobom trzecim.
4. O każdej zmianie adresu domowego, kierunku i rodzaju studiów lub miejsca pracy oraz ewentualnej utracie karty czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię, która dokonuje stosownej aktualizacji danych lub wystawia duplikat karty.

II. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W CZYTELNI

1. Księgozbiór podręczny Czytelni udostępniany w systemie wolnego dostępu do półek, składa się z niezbędnych w toku kształcenia podstawowych podręczników, skryptów, wydawnictw encyklopedycznych, słowników, przewodników, atlasów, map, czasopism polskich i zagranicznych.
Księgozbiór ulega zmianom w zależności od potrzeb jednostek dydaktycznych Uczelni i czytelników.
Całość ustawiona jest wg działów ; w ich obrębie układ alfabetyczny wg nazwisk autorów albo pierwszego słowa tytułu, jeśli książka posiada więcej niż trzech autorów lub jest pod redakcją.
2. W Czytelni udostępniane są także:
   - dzieła zamawiane z magazynu głównego ( czasopisma – starsze roczniki –poza księgozbiorem podręcznym); 
   - zbiory specjalne:

  • prace doktorskie, magisterskie i licencjackie – dostęp do nich reguluje Zarządzenie Nr 19/98 Rektora AWF w Poznaniu z dn. 25.11.1998 r., zgodnie z zasadami prawa autorskiego udostępnia się jednorazowo maksymalnie do 8 wol., po odpowiednim wypełnieniu specjalnego formularza.
  • W Bibliotece są przechowywane prace tylko do 1998 r. włącznie ; informacja o napisanych w następnych latach w Bazie Publikacji Prac Magisterskich lub  na orientacyjnych spisach – dostępnych w Czytelni.

3. Opuszczając Czytelnię, przy odbiorze karty bibliotecznej  użytkownicy – w celach statystycznych - zobowiązani są do wpisania ilościowego wykorzystanych materiałów w zeszycie odwiedzin.
4. Czytelnicy zobowiązani są pozostawić w szatni wierzchnią odzież, parasole, teczki, plecaki, sprzęt sportowy.
5. W Czytelni zabrania się spożywania posiłków, palenia tytoniu, telefonowania, głośnych rozmów.

III. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW POZA BIBLIOTEKĘ

      1. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

  • o dzieł z księgozbioru podręcznego Czytelni
  • o zbiorów specjalnych
  • o czasopism i gazet

2. Prawo wypożyczania zbiorów mają:
 - studenci ZWKF w Gorzowie i AWF w Poznaniu, mają prawo do wypożyczenia jednorazowo 10 wol. na okres 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia na 1 miesiąc,   studenci o indywidualnym toku studiów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo 10 wol. na okres 3 miesięcy,  z możliwością dwukrotnego przedłużenia wypożyczonych dzieł,
 -  pracownicy i słuchacze studiów doktoranckich  Zamiejscowego Wydziału i Akademii Wychowania Fizycznego (20 książek na 1 rok; przedłużenie także na 1 rok)
 -uczestnicy studiów podyplomowych organizowanych przez Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia ZWKF w Gorzowie Wlkp. (5 książek na 3 miesiące; przedłużenie na 1 miesiąc) 
 - pracownicy nauki, indywidualni doktoranci  (2 książki na 1 miesiąc; bez przedłużenia). 
 - Przedłużenie terminu zwrotu pożyczonego dzieła może nastąpić, jeśli na daną książkę nie ma aktualnie zapotrzebowania.
- Czytelnik może przedłużyć okres wypożyczenia książki, jeżeli wystąpi o prolongatę przed upływem ustalonego terminu zwrotu: osobiście w wypożyczalni, drogą telefoniczną, mailową.
- Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu książki przed upływem terminu regulaminowego zwrotu.

3.Uporczywe uchylanie się od zwrotu dzieł monitowanych przez Wypożyczalnię może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki okresowo lub całkowicie.
W wypadku zagubienia lub zniszczenia książek czytelnik jest zobowiązany odkupić książkę tego samego, bądź nowszego wydania.
W wyjątkowych wypadkach Biblioteka może wyrazić zgodę na zakup wskazanej przez siebie książki.
4. Ze zbiorów głównych Biblioteki wydzielono wieloegzemplarzowy księgozbiór dydaktyczny znajdujący się w Wypożyczalni.
Przy odbiorze książek czytelnik winien przedłożyć aktualną  kartę biblioteczną.
Przed otrzymaniem dyplomu oraz w przypadku odejścia z Uczelni, studenci i pracownicy są zobowiązani uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki, na podstawie dowodu osobistego i legitymacji studenckiej lub służbowej, oddać kartę biblioteczną.
Poświadczenie niezalegania wobec bibliotek : AWF w Poznaniu i Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej potwierdza się studentom na  kartach obiegowych. Warunkiem jego uzyskania – brak zobowiązań, tj. czyste konto w tychże bibliotekach.

V. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I ZAKRES USŁUG OŚRODKA INFORMACJI NAUKOWEJ

Ośrodek Informacji Naukowej zajmuje się m. in. opracowaniem materiałów źródłowych, ich przetwarzaniem, gromadzeniem, poszukiwaniem i rozpowszechnianiem.
Opracowuje i udostępnia własne bibliograficzne bazy danych (rejestruje publikacje pracowników ZWKF w Gorzowie Wlkp.
1. Umożliwia dostęp do światowego piśmiennictwa z zakresu kultury fizycznej i dziedzin pokrewnych – komputerowe bazy danych (bibliograficzne i pełnotekstowe).
2. Pomaga użytkownikom w dotarciu do materiałów źródłowych oraz wyszukiwaniu literatury na konkretny temat.
3. Udziela doraźnych informacji bibliograficznych.
4. Pierwszeństwo w korzystaniu z usług Ośrodka Informacji Naukowej mają pracownicy i studenci ZWKF w Gorzowie Wlkp..
5. Usługi świadczone przez OIN są bezpłatne, użytkownik ponosi jedynie koszty eksploatacyjne.

VI. CZAS PRACY BIBLIOTEKI

Czytelnia
-  poniedziałek - czwartek: godz. 10.00 - 14.00 
-  w soboty: nieczynne

Wypożyczalnia
-  wtorek - piątek: godz. 10.00 - 13.00
-  w soboty: nieczynne

Sala Dostępu do Baz Danych
-
nieczynna do odwołania


O wszelkich zmianach w terminach otwarcia Biblioteki (szczególnie w okresie wakacji, dni świątecznych) czytelnicy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.

Niniejszy Regulamin zatwierdzony przez Radę Biblioteczną 29 czerwca 2009 r., z późniejszymi   zmianami, obowiązuje od 1 października 2021r .

p.o Kierownika Biblioteki ZWKF                                                    Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Jolanta Biernacka                                                                mgr Aleksandra Staniszewska
Gorzów Wlkp.1 października  2021                                       Poznań, dnia 1 października 2021 r.