1993
Mierzejewska-Krzyżowska Barbara
, Ostrowska Anna: Nowe osiągnięcia w badaniach anatomicznej lokalizacji ośrodków kontrolujących czynności serca i naczyń krwionośnych. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1993, z. 41(1992) s. 3-9
1 pkt. KBN


Mierzejewska-Krzyżowska Barbara
, Ostrowska Anna: Eferentacje jądra śródmiąższowego Cajala. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1993, z. 41 (1992) s. 11-17
1 pkt. KBN


Ostrowska Anna, Sikora Eleonora, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Zimny Roman: The dentatorubral projection in the rabbit with emphasis on distinction from the interpositorubral connectivity : an HRP retrograde tracer study. J. Hirnforsch. 1993, 34 (1) s. 9-23
6 pkt. KBN


1996
Mierzejewska–Krzyżowska Barbara
, Sikora Eleonora, Zguczyński Leszek: Branching axon from pons and raphe nuclei project to cerebellar paramedian lobule as studies with the double fluorescent retrograde tracing technique. Folia Morph. 1996, 55 (4) s. 396–397
4 pkt. KBN

1997
Mierzejewska-Krzyżowska Barbara Maria
: (Praca doktorska) Obustronne rzutowanie nakrywki mostu do płacików przypośrodkowych móżdżku u królika. Badania przy użyciu znaczników fluorescencyjnych. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Grottel. Poznań: AWF 1997

Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Sikora Eleonora, Zguczyński Leszek, Ostrowska Anna: Branching axon from pons and raphe nuclei project to cerebellar paramedian lobule. A fluorescence double labeling study. Verhandlungen der anatomischen Gesellschaft Heraausgegeben von Wolfgang Kühnel, Lübeck V 1997, s. 147. (Streszczenie)

1998
Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek, Mierzejewska – Krzyżowska Barbara, Sikora Eleonora: Collateral projections of trigeminal sensory neurons to both cerebellar paramedian lobules in the rabbit : demonstration by fluorescent double labeling study. Acta Neurobiol. Exp. 1998, 58 s. 253–261
8 pkt. KBN ; IF 0,766

Mierzejewska–Krzyżowska Barbara: Program wprowadzenia Uczelni do światowej sieci Internet. (praca w maszynopisie, marzec 1998)

Mierzejewska–Krzyżowska Barbara: Zastosowanie metod komputerowych do analizy obrazów mikroskopowych struktur nerwowych. (praca w maszynopisie, 1998)


Bukowska D., Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B., Sikora E.: Dywergencja aksonów neuronów czuciowych nerwu trójdzielnego rzutujących do móżdżku. W: Konferencja Anatomii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Warszawa, 7-8 XI 1998. Książka streszczeń. [B. m., 1998] s. 44. (Streszczenie)


1999
Mierzejewska–Krzyżowska Barbara
: Axon collaterals projection from nucleus reticularis tegmenti pontis onto the cerebellar paramedian lobule in the rabbit : a fluorescent double labelling study. J. Brain Res. 1999, 39 (3) s. 321-333
8 pkt. KBN ; IF 0,671


Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Sikora Eleonora: Distribution of pontocerebellar neurons with collaterals to the paramedian lobule in the rabbit. Acta Neurobiol. Exp. 1999, 59 (3) s. 204. (Streszczenie)

Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B., Sikora E., Zguczyński L.: Evidence for collateral projections of neurons in the inferior olive to the cerebellar paramedian lobule. Folia Morph. 1999, 58 s. 1. (Streszczenie)

2000
Zguczyński Leszek, Krzyżowska Barbara, Sikora Eleonora, Ostrowska Anna: Kolateralne projekcje neuronów jąder mostu i szwu do kory płacików przypośrodkowych móżdżku u królika. W: Wybrane zagadnienia dotyczące sterowania ruchem. Stan i perspektywy badań. Pod red. Kazimierza Grottela. Poznań: AWF 2000, s. 20–27
3 pkt. rozdział


Bukowska Dorota, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Zguczyński Leszek, Sikora Eleonora: Branching axons pontocerebellar pathway to the rabbit paramedian lobule. W: Current research in motor control. Red. Raczek Joachim, Waśkiewicz  Zbigniew, Juras Grzegorz. Katowice: AWF 2000, s. 71-74. (Streszczenie)


Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B., Zguczyński L., Sikora E.: Sources of climbing fibres to forelimb and hindlimb regions of the rabbit cerebellar paramedian lobule. Proceedings of abstracts. International Scientific Conference Physical Education and Sport 2000, Liberec – Euroregion Nisa, Czech Republic June 22-23, 2000. Liberec: Technical University of Liberec 2000, s. 15. (Streszczenie)


Zguczyński Leszek, Bukowska Dorota, Sikora Eleonora, Krzyżowska Barbara: Uwagi własne do metody znakowania fluorescencyjnego w ośrodkowym układzie nerwowym. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 2000, z. 47(1998) i 48(1999) s. 179–188
1 pkt. KBN


2001

Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B., Sikora E., Zguczyński L.: Anatomical identification of neurones in the auditory nuclei of the lower brainstem that project to the dorsal cochlear nucleus in the rabbit. Folia Morph. 2001, 60 (2) s. 115. (Streszczenie)

Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B., Sikora E., Bukowska D.: Trigeminal sensory neurons issue collaterals to the paramedian lobule in the rabbitcerebellum. Folia Morph. 2001, 60 (2) s. 174. (Streszczenie)

2002
Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek, Mierzejewska–Krzyżowska Barbara: Axonal collateral branching of neurones in the inferior olive projecting to the cerebellar paramedian lobule in the rabbit. Cells Tissues Organs 2002, 172, s. 37-47
9 pkt. KBN ; IF 1,442


Mierzejewska-Krzyżowska B., Zguczyński L., Bukowska D.: Quantitative comparison of the sensory neurons providing axon collaterals in trigeminocerebellar pathways of the rabbit. Folia Morph. 2002, 61 (3) s. 176. (Streszczenie)


Mierzejewska-Krzyżowska B., Zguczyński L., Bukowska D.: Analysis of the inter- and intralobular pontocerebellar projections to the rabbit paramedian lobule by means of axon collaterals. Folia Morph. 2002, 61 (3) s. 176. (Streszczenie)


2003

Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek, Mierzejewska–Krzyżowska Barbara: Diverging projection of the trigeminocerebellar fibers in the rabbit paramedian lobule. Arch. Ital. Biol. 2003, 141, s. 189–205
10 pkt. KBN ; IF 1,873


Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek, Mierzejewska–Krzyżowska Barbara: Pontocerebellar projection to the rabbit paramedian lobule by means of axonal collaterels : evidence for intralobular connections. Acta Neurobiol. Exp. 2003, 63, s. 295–308
8 pkt. KBN ; IF 0,694 ; IC 15,49


Bukowska D., Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Axonal branching of nucleus „k” neurons projecting to the cerebellar paramedian lobule. Acta Neurobiol. Exp. 2003, 63 (3) s. 265. (Streszczenie)


Mierzejewska-Krzyżowska B., Zguczyński L., Bukowska D.: Ramification of neurons of the nucleus reticularis tegmenti pontis in the pathway to the cerebellar paramedian lobule. W: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Lublin, 4-6 IX 2003. Książka streszczeń. Lublin, 2003 s. 128. (Streszczenie)


2005

Bukowska Dorota, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Zguczyński Leszek: Axonal ramification of neurons in the nucleus reticularis tegmenti pontis projecting to the paramedian lobule in the rabbit cerebellum. Neurosci. Res. 2005, 51, s. 15-24
15 pkt. Lista MNiI ; IF 2,184IC 12,15


Mierzejewska-Krzyżowska Barbara: Tkanka mięśniowa.(Rozdział 2.). W: Podstawy biologii: podręcznik dla studentów AWF. Red. nauk. Lucjan Agapow. Poznań: AWF 2005, s. 74-91. (Seria: Podręczniki Nr 56)
6 pkt. rozdział


Bukowska D., Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Topography in the inferior olive projections to the uvule and paramedian lobule in the rabbit. Acta Neurobiol. Exp. 2005, 65 (3) s. 339. (Streszczenie)

Mierzejewska-Krzyżowska B., Zguczyński L., Bukowska D.: Independent and collateral trigemino-cerebellar projections : a retrograde double fluorescent labeling study in the rabbit. W: 21. Congress of Polish Anatomical Society. Kielce 2005, s. 93. (Streszczenie)

2006
Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B., Zguczyński L.: Projection pattern from the pontine nuclei to the uvula and paramedian lobule in the rabbit cerebellum. Folia Morph. 2006, 65 (3) s. 251. (Streszczenie)

Zguczyński L., Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Climbing fibre projection to the cadual vermis in the rabbit cerebellum – retrograde double fluorescent labelling. Folia Morph. 2006, 65 (3) s. 281. (Streszczenie)

Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B., Zguczyński L.: Topography and axonal collaterals of trigeminocerebellar projection to the paramedian lobule and uvula in the rabbit cerebellum. Acta Neurobiol. Exp. 2006, 66 (2) s. 145-151
10 pkt. MNiI ; IF 1,209 ; IC 18,82


2007

Bukowska D., Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B., Kaluga E.: Topographical relationships in projection from the cuneate and gracile nuclei to the caudal vermis. Folia Morph. 2007, 66 (3) s. 213-214. (Streszczenie)

Zguczyński L., Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Organization of projection from the lower brainstem reticular nuclei to the pyramis and uvula in the rabbit cerebellum. Folia Morph. 2007, 66 (3) s. 263. (Streszczenie)

Mierzejewska-Krzyżowska B., Bukowska D., Zguczyński L.: Differences in the ponto-cerebellar projection to the vermis: Double labeling metod in the rabbit. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2007, 67 (3) & Suppl. s. 308. 8th International Congress Polish Neuroscience Society, Kraków September 24 – 27, 2007. (Streszczenie)

Bukowska D., Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Evidence for diverging projection from the dorsal column nuclei to the cerebellar pyramis and uvula. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2007, 67 (3) & Suppl. s. 309. 8th International Congress Polish Neuroscience Society, Kraków September 24 – 27, 2007. (Streszczenie)

2008
Mierzejewska-Krzyżowska B
., Drzymała-Celichowska H., Celichowski J., Bukowska D.: Sexual differences in the number and diameter of muscle fibers and size of motor units in the medial gastrocnemius muscle of the rat. Journal of Physiology and Pharmacology 2008, 59 suppl. 1 s. 301. 24th Congress of the Polish Physiological Society, Lublin
September 11 – 13, 2008. Book of programme, invited plenary lectures and abstracts. (Streszczenie)


Zguczyński Leszek, Bukowska Dorota, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara: Topography of olivocerebellar projections to the uvula and paramedian lobule in the rabbit: Comparison with other species. Annals of Anatomy 2008, 190(4) s. 368-382
10 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,932

2009
Zguczyński L., Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Projections from the basillar pontine nuclei to the cerebellar cortex : fluorescent tracing study in the rabbit. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2009, 69(3) s. 330. 9th International Congress of Polish Neuroscience Society, Warsaw September 9-12, 2009. (Streszczenie)


Bukowska D., Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Projection from the dorsal column nuclei to the cerebellar caudal vermis : comparison of colleteral and non-collateral connections. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2009, 69(3) s. 330. 9th International Congress of Polish Neuroscience Society, Warsaw September 9-12, 2009. (Streszczenie)


Mierzejewska-Krzyżowska B. Drzymała-Celichowska H., Celichowski J., Bukowska D.: Differences in morphometric properties of muscle fibers and innervation ratio of male and female motor units in the rat medial gastrocnemius muscle. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2009, 69(3) s. 327. 9th International Congress of Polish Neuroscience Society, Warsaw September 9-12, 2009. (Streszczenie)


Mierzejewska-Krzyżowska Barbara: Organizm, środowisko, homeostaza. W: Fizjologia pracy i wypoczynku : ćwiczenia. Pod red. Zdzisława Adacha. Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa [2009], s. 6-11
(Skrypty dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja)


2010
Zguczyński Leszek, Bukowska Dorota, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara: Organization of the pontocerebellar projection to the paramedian lobule and caudal vermis: a retrograde fluorescent tracer study in the rabbit. Cells Tissues Organs 2010, 192(6): 395-408
32 pkt. Lista MNiSW ; IF 2,302

Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B., Drzymała-Celichowska H., Celichowski J.: Sex differences in motor innervation of rat medial gastrocnemius muscle. W: 15th Annual Congress of the European College of Sport Science, Antalya/Turkey, 23-26 June 2010. Book of Abstracts. Ed. by Korkusuz F., Ertan H., Tsolakidis E., s. 356-357. (Streszczenie)

Mierzejewska-Krzyżowska B., Drzymała-Celichowska H., Celichowski J., Bukowska D.: Sex differences in innervation ratio and morphometric properties of muscle fibers in rat hindlimb muscles. W: 15th Annual Congress of the European College of Sport Science, Antalya/Turkey, 23-26 June 2010. Book of Abstracts. Ed. by Korkusuz F., Ertan H., Tsolakidis E., s. 359. (Streszczenie)


2011
Mierzejewska-Krzyżowska Barbara
, Drzymała-Celichowska Hanna, Celichowski Jan: Gender Differences in the Morphometric Properties of Muscle Fibres and the Innervation Ratio of Motor Units in Rat Medial Gastrocnemius Muscle. Anatomia Histologia Embryologia 2011, 40 (4) s. 249-255
20 pkt Lista MNiSW ;  IF 0,899


Zguczyński L., Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Differences in the ponto-cerebellar projection to the cerebellar caudal vermis and hemisphere: a retrograde double labeling study in the rabbit. W: 10th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Łódź , 2011 September 21-24. Poster Session II s. 79. (Streszczenie)


Bukowska D., Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Divergent anons within olivocerebellar projection to the pyramis and uvula revealed by a retrograde double labeling technique in the rabbit. W: 10th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Łódź , 2011 September 21-24. Poster Session II s. 80. (Streszczenie)


Mierzejewska-Krzyżowska B., Bukowska D., Szydłowska J., Drzymała-Celichowska H., Celichowski J.: Gender-related differences of the rat medial gastrocnemius muszle. W: 10th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Łódź , 2011 September 21-24. Poster Session II s. 82. (Streszczenie)


Bukowska D., Zguczyński L., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Non-collateral and collateral projections from the dorsal kolumn nuclei to the cerebellar caudal vermis: double fluorescent labeling in the rabbit. W: 8th IBRO World Congress of Neuroscience International Brain Research Organization. Florence-Italy, July 14-18, 2011. Poster presentation B253, [nlb.]. (Streszczenie)


Zguczyński L., Bukowska D., Mierzejewska-Krzyżowska B.: Organization of projection from the medullary reticular nuclei to the pyramis and uvula in the rabbit cerebellum. W: 8th IBRO World Congress of Neuroscience International Brain Research Organization. Florence-Italy, July 14-18, 2011. Poster presentation B268, [nlb.]. (Streszczenie)


2012
Mierzejewska-Krzyżowska B
., Drzymała-Celichowska H., Bukowska D., Celichowski J.: Gender differences in morphometric properties of muscle fibres measured on cross-sections of rat hindlimb muscles. Anatomia Histologia Embryologia 2012, 41(2) :122-129.
20 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 0,882


Zguczyński Leszek, Bukowska Dorota, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara: Dorsal column nuclei projection to the cerebellar caudal vermis in the rabbit revealed by a fluorescent double-labeling method. Cells Tissues Organs 2012, 196(3) : 280-290
30 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 1,961

2013
Mierzejewska-Krzyżowska Barbara
, Bukowska Dorota, Taborowska Malwina, Celichowski Jan: The differences in organization of motor nucleus of the medial gastrocnemius muscle in male and female rat. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2013, 73 suppl., s. 34. 11th International Congress of the Polish Neuroscience Society Poznan, Poland, September 15-17, 2013. Poster Sessions. (Streszczenie)
15 pkt. konferencja indeksowana w WoS

2014
Mierzejewska-Krzyżowska Barbara
, Bukowska Dorota, Taborowska Malwina, Celichowski Jan: Sex differences in the number and size of motoneurons innervating rat medial gastrocnemius muscle. Anatomia Histologia Embryologia 2014, 43(3): 182-189
20 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 0,672


Celichowski Jan, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Bukowska Dorota, Drzymała-Celichowska Hanna, Krutki Piotr: Number, size and distribution of motoneurons in motor nucleus of male and female rat medial gastrocnemius. Oral presentation abstracts. 9th International Motoneuron Meeting Halifax, Nova Scotia,
Canada June 15-19, 2014. (Streszczenie)
http://www.motoneuron.org/wp-content/uploads/2014/06/Oral-abstracts1.pdf

2015
Bukowska Dorota, Zguczyński Leszek, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Sienkiewicz Waldemar, Kaleczyc Jerzy: Distribution and immunohistochemical characteristic of cerebellar projecting neurons in the lotus coeruleus complex of the rabbit. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2015, 75 Suppl. 1 S.48. 12th International Congress of the Polish Neuroscience Society Gdańsk, Poland, September 6-8, 2015. (Streszczenie)
15 pkt. konferencja indeksowana w WoS


2016
Taborowska Malwina, Bukowska Dorota, Drzymała-Celichowska Hanna, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Celichowski Jan: Morphometric properties and innervation of muscle compartments in rat medial gastrocnemius. Somatosensory and Motor Research 2016, 33(3-4) s. 200-208. DOI: 10.1080/08990220.2016.1254609
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08990220.2016.1254609
15 pkt Lista "A" MNiSW ; IF 0,909

2017
Rosicka Katarzyna, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara: Elastografia ultrasonograficzna w klinicznej diagnostyce obrazowej oraz w badaniach naukowych. W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport" Lublin, 22-23 kwietnia 2017r. : abstrakty. Red. Monika Maciąg, Beata A. Nowak. Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 2017, s. 29-30. ISBN 978-83-65272-53-9
(Streszczenie)


Gartych Magdalena, Bukowska Dorota, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara, Celichowski Jan: Sex differences in the numer and morphometric properties of muscle spindles in the rat medial gastrocnemius muscle. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2017, 77 Suppl. 1, s. 78-79. 13th International Congress of the Polish Neuroscience Society Warsaw, Poland 
28-31 August 2017. (Streszczenie)
https://www.ane.pl/pdf/7722.pdf
15 pkt. konferencja indeksowana w WoS2019
Mierzejewska-Krzyżowska
Barbara, Celichowski Jan, Bukowska Dorota: The differences in the structure of the motor nucleus of the medial gastrocnemius muscle in male and female rats. Annals of Anatomy 2019, 221 s. 93-100. DOI: 10.1016/j.aanat.2018.09.002.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0940960218301122/pdfft?md5=411a4677a69bf6ab92e8ccfbd283fc84&pid=1-s2.0-S0940960218301122-main.pdf
100 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 2,241

 

Rosicka Katarzyna, Arlet Jarosław, Bukowska Dorota, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara: Ultrasound elastography in clinical diagnostics and in scientific research on muscles. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2019, 27(3) s. 75–82. DOI: 10.18276/cej.2019.3-07
https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issue/982/article/15909/
20 pkt. Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" MNiSW